Говор во парламентот на Република Македонија во 2001 година во време кога се менуваше Уставот, под присила на војната…

Сега многумина сакаат да заборават на тоа време, или да се избрише сеќавањето на настаните. Погледајте. Околу 90 минути. Се ќе ви биде јасно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *